YAZIM KURALLARI

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kongrede sunulacak bildirilerin dili Türkçe, Azerbaycan Türkçesi veya İngilizce olmalıdır. Genişletilmiş özetler İngilizce olarak yazılacaktır. Genişletilmiş özette yer alması gereken alt başlıklar şunlardır:

 • Özet ve anahtar kelimeler (özette çalışmanın amacı, yöntemi ve en önemli bulgu ya da bulguları 3 ila 6 cümle arasında özetlenmelidir. Çalışmaya ilişkin en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.)
 • Giriş ve çalışmanın amacı (giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir)
 • Çalışma konusuyla ilgili kavramsal / kuramsal çerçeve (kavramsal ya da kuramsal çerçevede, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan / yapılmakta olan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır)
 • Yöntem (çalışmanın yöntem kısmında araştırma için kullanılan temel yaklaşım ile ana kütle, örneklem, veri toplama yöntem ve aracı; ölçekler ile niçin tercih edildiklerine de yer verilmelidir)
 • Bulgular ve tartışma (verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan sonuç ya da bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır. Henüz son bulgularına ulaşılmamış araştırmalar için ise beklenen ya da tahmini bulgular ve bunlara ilişkin yorum ve değerlendirmelere yer verilmelidir)
 • Sonuç ve öneriler (bu kısımda büyük ölçüde sonuçlanmış ya da devam etmekte olan araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın beklenen yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır)
 • Kaynakça (APA kurallarına göre hazırlanmalıdır)

Genişletilmiş özetlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekildedir:

 • Genişletilmiş özetler tam metnin daha kısa bir formatı olarak en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Genişletilmiş özet metin bölümleri Microsoft Word formatında, Times New Roman 12 punto, tek satır aralığında, paragraf sonrası 6 nk aralıklı ve ana metin iki yana yaslı hazırlanmalıdır.
 • Sayfa yapısı A4 ve sayfanın her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 3 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın altında ortada yer almalıdır.
 • Bildiri başlığı tüm harfleri büyük olacak şekilde, koyu harflerle ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır (Times New Roman 16 punto).
 • Yazar(lar)ın adları ve soyadları bildiri başlığının altında, ortalanmış şekilde ve açık bir biçimde yazılmalıdır (İlk harfleri büyük, koyu, Times New Roman 12 punto). Ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri dipnot olarak belirtilmelidir (Times New Roman 10 punto).
 • Özet, Giriş, Başlıklar ve Sonuç gibi ana başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır (Times New Roman 12 punto). Diğer alt başlıklar ve Anahtar Kelimeler ise ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır (Times New Roman 12 punto).
 • Paragraflar arasında bir satır boşluk verilmeli, paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır.
 • Genişletilmiş bildiri özetleri şekil, tablo ya da resim içerebilir. Tüm tablo, resim ve şekiller sayfaya ortalanmış şekilde yer almalıdır. Şekil ve resimler kendi içerisinde numaralandırılarak şekil başlığı şekil ya da resmin altında; tablolar ise yine kendi içerisinde numaralandırılarak tablo başlığı tablonun üst kısmında yazılmalıdır. Tablo, resim ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, kalın ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo, resim ve şekillerin (var ise) kaynakları; tablo, resim ve şekillerin hemen altında yazar soyadı ve yayım yılı biçiminde verilmelidir.